Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

pp1_lazy@wp.pl

32 67 294 59

Publiczne Przedszkole nr 1
im. Jana Brzechwy w Łazach

Nasze przedszkole

Rekrutacja 2023

   

KONTAKT TELEFONICZNY DO PRZEDSZKOLA

sekretariat nr 517-752-002, (32) 67-29-459

 

INFORMACJA

dla rodziców dzieci nowo przyjętych  do przedszkola

w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2023/2024

W dniu 10.05.2023 r. o gdzinie 10.00

zostanie podana do publicznej wiadomości

lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach.

(lista dzieci zostanie wywieszona w szatni przedszkola  na ul. Topolowej 9.

Informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie).

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych 

potwierdzają wole przyjęcia dziecka  do przedszkola.

od 11.05.2023 r. do 18.05.2023 r.

wydrukowane i wypełnione dokumenty można

zeskanować, zapisać w formacie  DPF i przesłać na maila przedszkola

pp1_lazy@wp.pl

wrzucić do skrzynki pocztowej  ul. Topolowa 9,lub podać do sekretariatu.

 

Druk do pobrania :

Potwierdzenie Woli Zapisu Dziecka Do przedszkola

2023.pdf

 

Domunenty dostępne również w sekretariacie

 

 

 

 

Od dnia 19.04.2023r. do dnia 28.04.2023 r.,

w  Publcznym Przedszkolu nr 1

im. Jana Brzechwy w Łazach

rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca

na rok szkolny 2023/2024

ZAPRASZAMY 

Dokumenty do rekrutacji:

WNIOSEK NA ROK SZKOLNY  2023/2024

202024.pdf

oświadczenie o wielodzietności:

202023.pdf

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka:

202023.pdf

oświadczenie o zatrudnieniu:

202023.pdf

oświadczenie kryterium dodatkowe:

202023.pdf

o posiadaniu rodzeństwa, które już uczęszcza

do przedszkola:

rodzestwa.pdf

pomoc społeczna:

202023.pdf

DOKUMENTY SKŁADAMY:

 do sekretariatu przedszkola ul. Topolowa 9

(dzwonek przy drzwiach, wejście służbowe od strony windy) lub

wkładamy do koperty i wrzucamy do skrzynki pocztowej

na bramie  przedszkola, ul. Topolowa 9.

Jest również możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej:

- wypełniony wniosek wraz z załącznikami skanujemy, zapisujemy skan  w formacie PDF i przesyłamy na maila przedszkola: pp1_lazy@wp.pl

WNIOSKI PRZESŁANE NA MAILA W FORMIE ZDJĘĆ

NIE BĘDĄ REJESTROWANE

Rodzice którzy nie mają możliwości wydrukowania dokumentów

mogą pobrać druki w sekretariacie przedszkola - prosimy

o wcześniejszy  kontakt telefoniczny pod nr. 517 752 002

lub 32 67 29 459

w celu  przygotowania dokumentów.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Łazy

 

 1. Rekrutacja do publicznego przedszkola/oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

 1. Rekrutacja kandydatów do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych
  w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się w terminach ustalonych Zarządzeniem nr 21 Burmistrza Łaz z dnia 26.01.2023 r. i obejmuje następujące placówki:

 

a) publiczne placówki wychowania przedszkolnego, tj.:

 • Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach;
 • oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach;
 • oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Gabriela Taszyckiego  w Chruszczobrodzie;
 • oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej;

 

b) publiczne szkoły podstawowe, tj.:

 • Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach;
 • Szkołę Podstawową nr 3 w Łazach;
 • Szkołę Podstawową im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach;
 • Szkołę Podstawową im. Gabriela Taszyckiego w Chruszczobrodzie;
 • Szkołę Podstawową im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łazy jest organem prowadzącym

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1.03.2023 r.

godz. 8.00

 

do 20.03.2023 r.

godz. 15.00

od 19.04.2023 r.

godz. 8.00

 

do 28.04.2023 r.

godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.  Dz.U. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.).

 

 

od 21.03.2023 r.

 

do 28.03.2023 r.

 

 

od 2.05.2023 r.

 

do 9.05.2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29.03.2023 r.

godz. 10.00

10.05.2023 r.

godz. 10.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 30.03.2023 r.

 

do 11.04.2023 r.

od 11.05.2023 r.

 

do 18.05.2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12.04.2023 r.

godz. 10.00

19.05.2023r.

godz. 10.00

 1. Postępowanie rekrutacyjne w publicznym przedszkolu/oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych odbywać się będzie w oparciu o kryteria ustawowe (dla I etapu rekrutacji) oraz o tzw. „kryteria gminne” (w II etapie), które zostały określone w Uchwale Nr XXV/221/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 marca 2017 r. (kryteria dla placówek przedszkolnych) oraz w oparciu o kryteria określone w Uchwale Nr XXIV/211/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 lutego 2017 r. dla kandydatów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.

Przebieg rekrutacji w poszczególnych grupach wiekowych w roku szkolnym 2023/2024

Zapisy do publicznych placówek wychowania przedszkolnego:

 1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej nie biorą udziału
  w rekrutacji – rodzice najpóźniej w dniu 22 lutego 2023 r. składają jedynie DEKLARACJĘ dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.
 2.  Dzieci zapisane do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej po raz pierwszy na rok szkolny 2023/2024 są przyjmowane na pozostałe wolne miejsca w wyniku postępowania rekrutacyjnego na WNIOSEK rodziców złożony  w terminie określonym w harmonogramie.
 3. W pierwszej kolejności na wniosek rodziców są przyjmowane dzieci sześcioletnie zamieszkałe na terenie Gminy Łazy realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Łazy mogą być na wniosek rodziców przyjęte do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w wyniku postępowania rekrutacyjnego jedynie w przypadku, gdy dana placówka przedszkolna nadal dysponuje wolnymi miejscami, po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań.
 5. Proces rekrutacji podzielony został na etapy:

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI

Jeżeli liczba kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Łazy przewyższy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 1 punktu.

DRUGI ETAP REKRUTACJI

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka przedszkolna nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę tzw. „kryteria gminne” (określone w Uchwale Nr XXV/221/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 marca 2017 r.).

 1. Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej został wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Łaz Nr 11 z dnia 29.01.2019 r.
 2. Rekrutacja nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych skierowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do oddziałów integracyjnych.

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych:

 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (art. 130 ust. 5 ustawy) na podstawie wypełnionego przez rodziców dziecka druku KARTA ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, złożonej w szkole najlepiej do dnia 22 lutego 2023 r.
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców dziecka druku WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

 

 1. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się w wyniku postępowania rekrutacyjnego, którego dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna z uwzględnieniem kryteriów określonych w Uchwale Nr XXIV/211/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 lutego 2017 r.  
 2. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów.
 3. Wzór karty zgłoszenia oraz wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej zostały wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Łaz Nr 11 z dnia 29.01.2019 r.

WAŻNE !

 • Szczegółowe regulaminy rekrutacji, obowiązujące w poszczególnych placówkach oraz dokumenty, które należy przedłożyć, dostępne będą w tych placówkach oraz na ich stronach internetowych.

            Łazy, dnia 26.01.2023 r.                               

 

      Burmistrz Łaz

                                                                                                                          Maciej Kaczyński

                            

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA

z godnie z zarządzeniem Burmistrza Łaz z dnia  26.01.2023 r.

WNIOSEK WRAZ  Z  ZAŁĄCZNIKAMI

  SKŁADAMY  W TERMINIE

od 1.03.2023 r.  do 20.03.2023 r.

w godzinach od 8.00-15.00

 do sekretariatu przedszkola ul. Topolowa 9

(dzwonek przy drzwiach, wejście służbowe od strony windy) lub

wkładamy do koperty i wrzucamy do skrzynki pocztowej

na bramie  przedszkola, ul. Topolowa 9.

Jest również możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej:

- wypełniony wniosek wraz z załącznikami skanujemy, zapisujemy skan  w formacie PDF i przesyłamy na maila przedszkola: pp1_lazy@wp.pl

WNIOSKI PRZESŁANE NA MAILA W FORMIE ZDJĘĆ

NIE BĘDĄ REJESTROWANE

Rodzice którzy nie mają możliwości wydrukowania dokumentów

mogą pobrać druki w sekretariacie przedszkola - prosimy

o wcześniejszy  kontakt telefoniczny pod nr. 517 752 002

lub 32 67 29 459

w celu  przygotowania dokumentów.

WNIOSEK NA ROK SZKOLNY  2023/2024

202024.pdf

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY

DO REKRUTACJI

(do pobrania zgodnie z wyborem kryteriów we wniosku)

oświadczenie o wielodzietności:

202023.pdf

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka:

202023.pdf

oświadczenie o zatrudnieniu:

202023.pdf

oświadczenie kryterium dodatkowe:

202023.pdf

o posiadaniu rodzeństwa, które już uczęszcza

do przedszkola:

rodzestwa.pdf

pomoc społeczna:

202023.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lub można pobrać w sekretariacie przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

   

 

Galeria

Przewiń animację o jedno pole w lewo. Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Przedszkole w liczbach

0

grup przedszkolnych

0

pedagogów

0 +

przedszkolaków

Logo serwisu.

Publiczne Przedszkole
nr 1 w Łazach

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia